Technikum Budowlane nr 1

zawody:
 
 
Do 5-letniego technikum przyjmowana jest młodzież, która ukończyła szkołę podstawową i spełnia wymagania ustalone przez Komisję Rekrutacyjną w ZSB nr 1 w Krakowie (patrz regulamin rekrutacji).
 
 
Nauka odbywa się na pierwszej zmianie, warsztaty szkolne są prowadzone w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego, który znajduje się obok budynku Zespołu. 
Szkoła oferuje naukę w zakresie rozszerzonym przedmiotu: matematyka we wszystkich oddziałach.
Uczestnictwo w zajęciach na poziomie rozszerzonym nie oznacza  konieczności zdawania matury na poziomie rozszerzonym, ale daje taką możliwość.
Języki obce nowożytne - angielski; drugi język - niemiecki.
Uczniowie technikum po zdaniu egzaminów potwierdzających wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie (dwie) otrzymują świadectwa potwierdzające poszczególne kwalifikacje w zawodzie.
Absolwenci technikum posiadający świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwa ukończenia szkoły otrzymują dyplom technika w danym zawodzie.
 
Absolwenci po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować dalszą naukę na studiach.
Uczniowie którzy zdadzą egzamin zawodowy ze wszystkich kwalifikacji są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do matury z przedmiotu dodatkowego.
 
 
INFORMUJEMY, ŻE W SZKOLE PROWADZIMY JEDEN ODDZIAŁ W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA -  POD PATRONATEM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ.
W oddziale są realizowane przez pracowników Politechniki Krakowskiej dodatkowe zajęcia z matematyki (2 godz. tygodniowo) oraz laboratoria z fizyki. 
 

Szkoła Branżowa I stopnia nr 1 

zawody:
 
 

Do 3-letniej szkoły branżowej I stopnia przyjmowana jest młodzież, która ukończyła szkołę podstawową i spełnia wymagania ustalone przez Komisję Rekrutacyjną w ZSB NR 1 w Krakowie (patrz regulamin rekrutacji).

Nauka odbywa się  na pierwszej zmianie, warsztaty szkolne są prowadzone w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego, który znajduje się obok budynku Zespołu.
Uczniowie szkoły branżowej I stopnia po zdaniu  egzaminu potwierdzającego kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie (jedną) otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Absolwenci szkoły branżowej I stopnia posiadający świadectwo  potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w tym zawodzie. 
 
Możliwości dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą kontynuować dalszą naukę w szkole branżowej II stopnia o dwuletnim okresie kształcenia w lub liceum dla dorosłych  (w skróconym cyklu nauczania rozpoczynając naukę od klasy drugiej) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w celu uzyskania dyplomu technika po zaliczeniu kolejnych kwalifikacji ( patrz niżej na informacje o liceum dla dorosłych oraz o kwalifikacyjnych kursach zawodowych). 
WAŻNE !
Absolwenci w zawodach:  betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych będą mieć zaliczoną jedną z dwóch wymaganych kwalifikacji na tytuł technika budownictwa.
Absolwenci w zawodzie monter sieci i urządzeń sanitarnych będą mieć zaliczone jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych na tytuł technika inżynierii sanitarnej.
Absolwenci w zawodzie stolarz będą mieć zaliczoną jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych na tytuł technika technologii drewna.
Absolwenci w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będą mieć zaliczoną jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych na tytuł technika robót wykończeniowych w budownictwie.
W związku z powyższym dla absolwentów wymienionych zawodów cykl  kształcenia na poziom technika będzie znacznie skrócony.
 

VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych    (wieczorowe i zaoczne)

 
Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmowane są osoby , które ukończyły 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę (w wyjątkowych przypadkach określonych w rozp. MEN można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć ukończyła 16 lat).
Do  klasy pierwszej przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę podstaową oraz spełniają wymagania ustalone przez Komisję Rekrutacyjną w ZSB NR1 w Krakowie (patrz zasady rekrutacji).
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia rozpoczynają naukę w liceum od klasy drugiej.
 
Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (wieczorowo 3 razy w tygodniu) lub w systemie zaocznym (10 zjazdów sobotnio-niedzielnych w semestrze).
 
Słuchacze, którzy chcą dodatkowo uzyskać dyplom technika mogą uzupełniać wykształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (patrz niżej na informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych) równolegle z nauką w liceum lub w dowolnym innym terminie.
 
 

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1   (zaoczna)

zawody:
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 
Do 1,5-rocznej szkoły policealnej dla dorosłych przyjmowani są słuchacze, którzy ukończyli
szkołę średnią - liceum ogólnokształcące lub technikum o innej specjalności i chcą zdobyć zawód oferowany przez naszą szkołę oraz spełniają wymagania ustalone przez Komisję Rekrutacyjną w ZSB NR 1 (patrz zasady rekrutacji).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym  (10 zjazdów sobotnio-niedzielnych w semestrze)
w godzinach 8.00-16.00 mają charakter konsultacji zbiorowych.
Zaliczenie każdego semestru odbywa się w czasie sesji egzaminacyjnej: semestru jesiennego -
- w styczniu, semestru wiosennego - w maju/czerwcu.
Słuchacze po zdaniu egzaminu potwierdzającego  kwalifikację  zawodzie otrzymują  dyplom technika bhp.