Dziennik Polski (zobacz)

 

Wiarygodna szkoła (zobacz)  Złota szkoła (zobacz) Srebrna szkoła (zobacz)

   

  wiarygodna szkoa logo logo-zlote-technikum-perspektywy       

                                                        

 

 ibe ewd

 

 owiub logo

 

                          Olimpiada WiUB  (zobacz) (zobacz)

                                                                                                 

           Prezentacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 (zobacz)

 

                       Film o Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 (zobacz)

 

     
 

 

Technikum Budowlane Nr 1

zawody:
 
 
 
 
Do 5-letniego technikum przyjmowana jest młodzież, która ukończyła szkołę podstawową i spełnia wymagania ustalone przez Komisję Rekrutacyjną w ZSB NR1 w Krakowie (patrz regulamin rekrutacji).
 
Nauka odbywa się na pierwszej zmianie, warsztaty szkolne są prowadzone w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego, który znajduje się obok budynku Zespołu.
Szkoła oferuje naukę w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów: matematyki we wszystkich oddziałach technikum oraz - fizyki, geografii lub biologii w zależności od oddziału i zawodu.
Uczestnictwo w zajęciach na poziomie rozszerzonym nie oznacza  konieczności zdawania matury na poziomie rozszerzonym, ale daje taką możliwość.
Uczniowie technikum po zdaniu egzaminów potwierdzających wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie (dwie ) otrzymują świadectwa potwierdzające poszczególne kwalifikacje w zawodzie.
Absolwenci technikum posiadający świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie otrzymują dyplom technika w danym zawodzie.
 
Nazwy kwalifikacji dla poszczególnych zawodów znajdują się w opisie poszczególnych zawodów. 
Absolwenci po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować dalszą naukę na studiach.
 
 
 
INFORMUJEMY, ŻE W SZKOLE PROWADZIMY JEDEN ODDZIAŁ W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA -  POD PATRONATEM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ.
W oddziale są realizowane przez pracowników Politechniki Krakowskiej dodatkowe zajęcia  z matematyki (3 godz. tygodniowo) oraz z fizyki (1 lub 2 godz. tygodniowo).
 

 

Szkoła Branżowa I stopnia Nr1 (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

zawody:
 

Do 3-letniej szkoły branżowej I stopnia przyjmowana jest młodzież, która ukończyła gimnazjum  oraz szkołę podstawową i spełnia wymagania ustalone przez Komisję Rekrutacyjną w ZSB NR1 w Krakowie (patrz regulamin rekrutacji).

Nauka odbywa się  na pierwszej zmianie, warsztaty szkolne są prowadzone w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego, który znajduje się obok budynku Zespołu. 
Uczniowie szkoły branżowej I stopnia po zdaniu  egzaminu potwierdzającego wyodrębnioną kwalifikację w zawodzie (jedna) otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikację. 
Absolwenci szkoły branżowej I stopnia posiadający świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie otrzymują dyplom w tym zawodzie. 
 
Możliwości dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą kontynuować dalszą naukę w szkole branżowej II stopnia o dwuletnim okresie kształcenia w lub liceum dla dorosłych  (w skróconym cyklu nauczania rozpoczynając naukę od klasy drugiej) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w celu uzyskania dyplomu technika po zaliczeniu kolejnych kwalifikacji ( patrz niżej na informacje o liceum dla dorosłych oraz o kwalifikacyjnych kursach zawodowych). 
WAŻNE !
Absolwenci w zawodach:  betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych będą mieć zaliczoną jedną z dwóch wymaganych kwalifikacji na tytuł technika budownictwa.
Absolwenci w zawodzie monter sieci i urządzeń sanitarnych będą mieć zaliczoną jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych na tytuł technika inżynierii sanitarnej.
Absolwenci w zawodzie stolarz będą mieć zaliczoną jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych na tytuł technika technologii drewna.
W związku z powyższym dla absolwentów wymienionych zawodów cykl  kształcenia na poziom technika będzie znacznie skrócony.
 

 

VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych    (zaoczne)

 
Do 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmowane są osoby , które ukończyły 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę (w wyjątkowych przypadkach określonych w rozp. MEN z dnia 16.07.2012 można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć ukończyła 16 lat).
Do  klasy pierwszej przyjmowane są osoby, które ukończyły gimnazjum oraz spełniają wymagania ustalone przez Komisję Rekrutacyjną w ZSB NR1 w Krakowie (patrz zasady rekrutacji).
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej rozpoczynają naukę w liceum od klasy drugiej.
 
Nauka odbywa się w systemie  zaocznym (10 zjazdów sobotnio-niedzielnych w semestrze).
Szkoła oferuje naukę w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów: matematyki oraz języka angielskiego.
 
Słuchacze, którzy chcą dodatkowo uzyskać dyplom technika mogą uzupełniać wykształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (patrz niżej na informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych) równolegle z nauką w liceum lub w dowolnym innym terminie.
 
 

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1   (zaoczna)

zawody:
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 
Do 1,5-rocznej szkoły policealnej dla dorosłych przyjmowani są słuchacze, którzy ukończyli
szkołę średnią - liceum ogólnokształcące lub technikum o innej specjalności i chcą zdobyć zawód oferowany przez naszą szkołę oraz spełniają wymagania ustalone przez Komisję Rekrutacyjną w ZSB NR1 (patrz zasady rekrutacjI).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym  (10 zjazdów sobotnio-niedzielnych w semestrze)
w godzinach 8.00-16.00 mają charakter konsultacji zbiorowych.
Zaliczenie każdego semestru odbywa się w czasie sesji egzaminacyjnej: semestru jesiennego -
- w styczniu, semestru wiosennego - w maju/czerwcu.
Słuchacze po zdaniu egzaminu potwierdzającego  kwalifikację  ( Z.13) w zawodzie technika bhp otrzymują  dyplom technika bhp.